<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d3480123040565238489', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Thursday, November 22, 2007 ' 10:08 AM Y

当一个人面对了太多次的拒绝和否认,那种不快乐,不被包容的坏心情,足够与把人的心麻木掉。而当下一次再面对同样的事情时,也学会了把自己真正的心情掩饰住了。不管别人怎么说我是在想太多或是太过于敏感,此时此刻,我的的确确实个闯入者。我也很想尝试着放下心里的那块石头,装成若无其事地去接近大家,天真的以为我就是他们的一份子,但我办不到。因为我很清楚地知道,要让他们接受我,是必须下苦功的,可我真的不知道该如何这么做。可能是被拒绝过了太多太多次吧,我也不再敢奢望自己被谁肯定或接受。虽然我拼命的不让自己灰心,那一波又一波的挫折,不管是大是小,都打得我筋疲力尽。也因为这样,当某人对我偶尔施舍一些关心或友谊时,我的开心中,总是存有那么一点的惊讶和不可思议,仿佛不太敢相信原来还有人会注意到我。

当她说她被学校里的事情困扰的好累好累的时候,我很想告诉她,她并没有一个人。但可能我们都彼此压抑了太久吧,一时之间,大家所然都好多话想说,都已经开不了口了。至今我还是有那么一点搞不清楚状况,但我真的觉得这一切,都太自私,太不公平了。

我不知道我的生活现在算不算忧郁,我也不想去想什么;实在没心情。我只想让自己忙碌,不管是无里头的做一些无聊的事也好,把自己埋在工作和学业,不让自己有空档的时间去思考任何事物。我不知道自己在逃避什么,我只知道,现在的我,还没有那股勇气去坦然地面对生活的那些挫折。我还需要成长,需要渐渐得让时间冲淡一切。这么讲听起来好像有点戏剧化哦?

好累哦!恨不得快点下课!我要睡觉!!!!!!

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC