<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d3480123040565238489', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Saturday, January 26, 2008 ' 11:59 PM Y
天啊,主啊,神啊!请您带走他们的忧伤和痛苦,让他们能早日节哀顺便,让他不管身在何处,都能安详快乐。

-=*=-

以前的我,不懂得珍惜生命的可贵。13岁,幼稚,愚蠢,思想不成熟。不开心时就忧郁,把自己关在房间,用收集在铁罐子里的玻璃碎片往自己的手腕拼命的割,一直到前年,才慢慢开朗起来。

前天得到小学同学的死讯,真的有点难以置信,直到今天,亲自见到,才带着承重的心情走回家。他才18岁啊,和我一样年龄,但是他却再也没有机会过生日了。一个星期前还带着康复的希望,今天却离开人世了。

不知道是不是最近接到太多的死讯,还是真正懂事了。我不再像以往那么不成熟,一不开心就想自杀。手上的那些疤痕,更是提醒着我过去的愚蠢。

在这里提醒大家,记得要珍惜身边的人,珍惜自己的生命, 不要动不动就拿自己的生命开玩笑,就算你不以为然,身边的人也会为你感到心痛。你的生命也是属于大家的哦!所以你有责任照顾好自己!

我希望身边的人都能长命百岁,过着有意义的生活,但我也希望他们比我早死,那他们就能比我先得到平静和安详,也不会有“机会”在我的葬礼上伤心流泪。

最后,对于那些那么恨我的无聊人:与其花无畏的时间在这里辱骂我,倒不如去做一些更有意义的事。行善积德嘛。要不然你们想入地狱啊?我呢,是不会受到你们的辱骂的影响的。生活是我的,我爱怎么过,碍到你们了吗?若真是这样,too bad! 你又能对我怎样?不要再浪费时间和精力了啦,没有用的!


loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC