<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d4039630886989369132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Thursday, February 19, 2009 ' 2:32 AM Y


寻友启示

演唱:明道 + 许孟哲

忽然在这个平凡晚上

想起了我们曾同时追的姑娘

她现在怎麼样

她的泪是不是还那麼的透亮

忽然想起你嘴角那道伤

是不是还能燃起你憎恨目光

还是已经变成

唯一给你勇气想起我的力量

谁知道同一个城市的路这样漫长

时间一不小心就造了那麼多墙

好想随意倒转时光

和你不回家在街上一直的流浪

我知道现在以前会有很多不一样

依然想找到你我残留下的梦想

静静陪在你身旁

哪怕看著阳光什麼都不去讲

忽然在这个平凡晚上

爸妈说我们这帮闯祸的死党

可爱并且坚强

劝我看看你们现在的模样

忽然想起了毕业的操场

是不是偶而也来认真的流浪

我们都长大了

却没有以前的勇气来一起扛

谁知道我的朋友他们现在怎麼样

他们有什麼事正在需要我帮忙

告诉他们我在等著

相约在我们曾到过的那个天堂

我知道我的朋友现在很多不一样

可是他们给我快乐飞翔的翅膀

就算孤单的街上

哪怕看著路灯什麼都不去想

谁知道我的朋友他们现在怎麼样

他们有什麼事正在需要我帮忙

告诉他们我在等著

相约在我们曾到过的那个天堂

我知道我的朋友现在很多不一样

可是他们给我快乐飞翔的翅膀

就算孤单的街上

哪怕看著路灯什麼都不去想

他们在我心上 他们各自流浪

他们在我身旁 我在他们心上


loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC