<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d3480123040565238489', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Wednesday, August 04, 2010 ' 12:25 AM Y
突然有鼓想用中文写薄客的冲动; 种种的不愉快也真不知从何说起...

长话短说... 总之, 就是好气又好恨自己.

好气好气, 为什么我总是那么不懂得自私一点. 每次都因为太与在乎别人的想法和别人的口出狂言, 让自己的情绪一而再地受到挫折. 真讨厌!!!

好恨好恨, 为什么我总是比笨蛋还笨, 比傻瓜还傻, 比白痴还要更白痴...

感觉好象快要窒息了; 好难受.

我不是在可怜自己, 也不是想讨注意, 只是有时觉得自己真的太不懂得把自己放在第一位, 总是 在顾着让别人开心的当下, 忘了自己也是有血有泪的人; 忘了照顾到自己的开心, 总是直到太迟了才恍然大悟. =(

我承认自己不是圣人, 不能每件都做到百分百完美, 但难到在他们的眼里, 只看得到坏, 看不到好吗? 我真的很努力在学习, 可是为什么他们给我的感觉, 好象我再怎么努力, 都达不到他们的要求呢?

搞不懂耶.

送上一首温岚唱的 "傻瓜"; 副歌真是唱出了我的心声吖!

飞叶在线带你心飞

其实他做的坏事我们都懂
没有什么不同
眼光闪烁暧昧流动
闭上眼当作听说


其实别人的招数我们都懂
没有什么不同
故作软弱撒娇害羞
只是有一点别扭

傻瓜
也许单纯地懂
爱得没那么做作
爱上了我不保留

[*]
傻瓜我们都一样
被爱情伤了又伤
相信这个他不一样
却又再一次受伤

傻瓜我们都一样
受了伤却不投降
相信付出会有代价
代价只是一句
傻瓜
[*]

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC