<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d3480123040565238489', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Sunday, September 12, 2010 ' 6:11 AM Y
很多人都不知道,我難過或不開心的時候都會表現得很瘋狂;越不開心就越瘋狂。我也說不上為什麼,可能是想用大笑來掩飾難過,也或者想讓自己忘掉煩惱吧。

最近的心情都好差,烦恼的事实在好多,感觉快招架不住啦!自从搬了新公司之后,感觉好像工作量突然增加好多,每天好多事做不完。 是我的问题吗? 而且同事不断地离职;一年内跑了5个人耶!
还有在烦恼一些别的事啦,可那不能说。 =D

那天在寻找工作的网站看到一些公司在请杂役,时间断,工资又挺高的,忽然有一股冲动想把现在这份工给辞了,过会以前那种打散工的日子,但那不可能了啦。 不过有时还是觉得好累... 希望有一天存够了钱,可以让自己放个假,暂停工作一些时间。
我是不是很逊啊? 严格上来讲,我工作了快四年,但真正的全职是现在这一份,做了一年多而已。 和那些工作了大半辈子,到现在还在努力大打拼的其他人比起来,我大概只能算是芝麻绿豆; 如果连这一点小苦都吃不起,那以后的日子怎么过? 可是就是觉得好累呀!而且不是应为工作量多少的原因,而是因为其他因素...一直告诉自己要再忍耐一点,可是却又一直有想放弃的念头。

有时我在想,是不是因为看太多的爱情故事,使得我的思想这么地单纯? 对于陌生人,我虽然很防备,但就是不懂得辩解到底谁是好人谁是坏人。 对我来说,黑就是黑,白就是白,根本不存在着灰色地带。 虽然灰色地带是个事实,但我实在很难接受。 男友常说我把人类看得太过简单,很容易被骗。 的确,我真的是这样;别人只要对我一点点好,我就可以回报他十倍,即使对方是戴着假面具我也看不出来。
我并不是在把自己塑造成天使或是什么清纯玉女,因为我不可能是,但我始終相信人性本善,所以對於那些會做出損人利己的事的人,我真的沒辦法瞭解。

昨天晚上剛看完又一部偶像劇。好甜蜜,有好懊惱,什麼時候我也能這樣幸福呢?

這幾個星期,我整個人都好緊繃,好像隨時快要崩潰似的,只能一直不停地幻想一些虛擬的情景,讓日子好過些。也因此整個人都處在了一種被困在夢境中的狀態。有時真的好想就留在快樂的虛擬世界裏,別再回到殘酷的真實生活哦!我好像。。。快得人格分裂症了喔~

前兩天又簽了健身房的配套,這次希望意志力能堅強點;不需要變成什麼美人胚子,只求能變瘦一點,或許性格也會變得自信點,開朗點。

哼。心情沉的時候實在不適合寫博客,越寫越長,越寫越憂鬱,請見諒。還有,上半段寫的是簡體字,因為那是前些天寫到一半睡著沒寫完的,今天抽了點空把它寫完。現在我開始迷上微薄了,所以大概也不會那麼經常來寫博客了。

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC