<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d3480123040565238489', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Friday, March 18, 2011 ' 11:07 AM Y
真的太久沒寫博了… 曾經一度想把博客關掉算了,可是卻因為捨不得,所以最終沒有這麼做。畢竟,這博客也記載了我好幾年的生活;酸的甜的苦的,好多好多的回憶,好多好多的往事。雖然很多部分都已經成了歷史,但那畢竟是我生活中的一部分;雖然回頭看,我是多麼的傻,多麼的幼稚,但發生過的,存在過的,都是不可磨滅掉的,而我也不想這麼做。

不說這些有的沒的了。

2011年。是個挺不錯的開始。一開始就去了北京旅遊。雖然和家人還是沒辦法完全地和睦共處,但是因為有老公在,讓我不是要時時刻刻收到他們的控制,所以玩的挺愉快的。後來過了年,我和老公又去了台灣。我們都超愛台灣的啦~ 因為那裡可以感覺到很輕鬆,不想新加坡,會讓人很壓力,好像一直得快速地跟上別人的步伐,要不就會落後。在台灣,商店比我們晚開門,但也比我們晚關。也是很熱鬧,買的東西也各種各樣,小吃更是一流的棒,店家的服務態度也很贊哦!回來一個月了,但我仍然對那裡念念不忘,一直很想再回去。

努力工作,努力存錢,努力讓生活變得更好,可是不知道為什麼,就是做不到“存錢”這兩個字。每個月都儘量省吃儉用,也有仔細規劃所有開銷,但到了月底,看到的還是空得可憐的銀行戶口。真的很懊惱…… 老公叫我別那麼操心,但我就是不甘心嘛!感覺上好像怎麼努力都沒用。身邊那麼多人,可以不流一滴汗就擁有想要的一切,為什麼我努力了這麼久,卻連個小小的目標的到不到呢?還是是我太過專注在錢的方面,而對周圍的其它變化盲目了?好混亂。其實我很清楚,我現在的生活素質,的確有比四年前剛開始打工養自己的時候,變得比較好,可是我是個天生的會計師,對錢嘛… 特別敏感。誰不愛錢?但我不是因為愛慕虛榮而存錢,而是因為擁有存款能給我一份安全感。誰叫我從小就被灌輸了“要錢才是大,沒錢別說話”的家庭觀念呢?

老公說,我總是不斷地給自己無謂的壓力,搞的我整個人都變得好緊繃。我也有試著去放鬆過啊,可是不管我再怎麼盡力不去想,這些煩惱就都還是會不知不覺的霸佔我的意識啊!我也很困惑。

我很希望好的開始也代表好的結果。我沒什麼大的願望,只想可以終於有點儲蓄,不需要每次到了月底又在煩惱錢的問題。雖然目前沒有到過不去的地步,但就是不滿意自己存不到,而且會常常覺得“是我們太奢侈嗎?”

還有好多是要煩惱…… 考試、工作、人生。太多太多了。我又快要憂鬱了! 堅持、執著;固執、堅強。是好是壞?

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC