<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d4039630886989369132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Thursday, March 21, 2013 ' 9:44 PM Y
十二天的再見。。。

第一天:
一上飛機就開始莫名的掉眼淚了。是太久沒見面了嗎?怎麼感覺坐在我旁邊的男人好像變得好陌生了呢?


明明知道這是我們最後一次一起出國了,應該開心一點的珍惜的。明明知道

曾經,我們是多麼讓人羨慕的一對。如今,卻變成了最熟悉的陌生人。

原來深愛卻得不到是這麼痛苦的。


原來痛哭是可以無淚的。

原來把自己按壓在水缸的那一刻,身體還是不想放棄的。 

原來人的生存慾望真的那麼的強,但現在我真的不知道有什麼理由生存下去。

知道這麼做非常的傻,但就是累得好像放棄一切。感覺好像整個世界都塌下來了。真的不知道要怎樣去面對。。。

第二天:
到了東京,Check-in 了去年來的時候,同樣的一間飯店。房間裝潢沒有改變,但感覺卻完完全全的不一樣了。好糟糕的心情。原本計畫的行程因為睡過頭而沒照着走。

哭得好痛,哭得好累。

姐妹們說,算了,當作最後一場美好的回憶。姐妹們罵我傻,我何嘗不知?姐妹们说,醒醒吧,別再發白日夢了。可是我沒力氣讓自己從那谷底站起來。一個我那麼愛的人,一個曾經愛過我的人。 

曾經的愛,曾經的山盟海誓。

曾經說過要一起到老,一起退休環遊世界。

曾經為他做的那麼多,都不算什麼了嗎?

多十天的等待。他的答案真的會是我想聽的嗎?如果真的不是,我能忍住不崩潰嗎? 

做人真的好煩。。。

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC