<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d4039630886989369132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Tuesday, March 26, 2013 ' 9:42 PM Y
第六/七天:

今晚是我們在東京的最後一晚。

已經開始漸漸習慣即將要單身的事實。

心還是麻木的。還在拼命的找各種的活動填滿日後的空蕩。
要開始習慣一個人看電影了。
習慣一個人逛街,一個人放工後閑著無聊而搭長途巴士回家。

六年半以來,不管到哪裡做什麼,幾乎都是兩個人一起,突然之間要一個人去面對這麼多事,不知道我會需要多久去適應呢? 

不過我想,應該會比較容易減肥吧?一個人也應該很少會去吃那些什麼名貴的餐廳。少了一個人分享,也沒什麼意思了呀。

有人說,跟一個在一起多久,就必須用同樣的時間才能徹底忘掉他。是這樣嗎?我今年23歲,照這樣的理論,我要到30歲才能準備好接受下一段愛情嗎?恐怕到時已經沒人要了吧!

不過其實也有想過,就單身過完這一輩子。這次傷得好深,真的沒辦法再這樣子經歷一次。

正在很努力地提醒自己要堅強,要學會習慣獨立,學會不再依靠。
不敢奢望他會回心轉意,不敢奢望他會想念我,雖然我知道我一定會非常想念他。
是我之前太不懂得珍惜嗎?還是他太忽略了我的存在?

但這一切都不重要了吧?再過5天,我們就成為真正的陌生人了。
我真的沒辦法做到“好朋友”。這麼多年的愛情,他放開了,他忘了,可是我沒有。我沒那麼偉大,可以繼續呆在他的身邊默默的愛護他,當個好朋友。這不是愛情偶像劇呀!如果真的就這樣結束了,那我希望一輩子都別再見面了,免得勾起那些回憶又得再傷心一回。那我就一輩子都走不出這種愛卻得不到的痛了。才不要這樣子呢!!

有時會有那麼一股怨氣,氣他為什麼這麼沒良心。如果能痛痛快快的把愛變成恨,或許心就不會這麼痛吧?可是就是沒辦法……雖說愛與恨只在一線之差,可是我就是沒辦法越過那條線。是我太善良了嗎?哈哈哈!

再見之旅,只剩下5天了。
還是有著那一股不真實的感覺。
有點覺得自己好可悲哦。

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC