<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d4039630886989369132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Friday, March 29, 2013 ' 2:47 AM Y
第九天:

終於到台北了!

最近的心情有點像雲霄飛車,也有點像孕婦。有時很好,有時很差。

早上在搭飛機的時候,不知道是因為看了愛情片還是因為好天氣,在空中看著好美的一片雲海,又或者兩者都有。心情是開朗的。不斷告訴自己,算了,就算將來我是一個人,還是可以過得很好,還是可以很堅強。

到了台北,住進了飯店,到了通化街夜市按摩,再到美麗華商場看電影。突然的,多愁善感的那一面又湧上來了。而且就一直到現在。

再過四天,我們就真的什麼都不是了。
再過四天,六年半的感情就這樣不存在了。

吵吵鬧鬧了那麼長一段日子,我們好久好久沒一起看電影了。一起坐在電影院的那一刻,突然特別的傷感。以後不再有他陪我看電影了。以後在電影院裏覺得冷的時候,也不會有溫暖的手牽著我了。以後大概有很長的一段日子,我都得單獨一個人去看電影了。

不知道是因為特別敏感還是想太多,今天的他好像特別的溫柔。可是他對我越溫柔,我的心越亂,越害怕。如果沒感覺,為什麼還可以那麼正常的對待我,好像什麼都沒發生過一樣。我已經不是他的女朋友了,他卻還這樣對我,那我們到底算什麼?是我想太多了嗎?

很怕那顆我一直在很小心守護著的心又會開始產生希望。我不想希望,因為我不想再次失望。所以我更加的肯定,做出以後都不要再見面的決定是對的。我自知自己一直沒那麼的強。如果繼續見面,繼續這樣不清不楚的糾纏,我真的會無法自拔,而且好像在糟蹋自己……

因為這個決定,一直有著在跟時間賽跑的感覺。因為再過幾天,回去之後,就真的會非常非常少見面了。除非逼不得已,否則我不會見他。要我和他做好朋友,對不起我現在暫時做不到。那張對著了那麼多年的面孔,將會漸漸變得模糊。。

不寫了。越寫越傷感。時間不早了,也該睡了。一天一天過得好快。殘酷的現實等著我去面對。

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC