<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d4039630886989369132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Wednesday, March 27, 2013 ' 10:38 PM Y
第八天:

原本應該已經在台北了,但因為錯過了原來的班機,只好在機場附近的酒店多住一晚,明天再前往台北。

時時刻刻不停地提醒著自己就快要變一個人了。

照一照鏡子。什麼時候我變得這麼胖這麼醜了?連我自己都沒辦法接受,也難怪留不住身邊的男人。或許分手也好吧。讓我在這些日子來,慢慢看清了自己的傻,自己的愚蠢。曾為了這個男人付出了我所有的一切,忘了保養自己。女人的青春是多麼的珍貴啊!我差點就錯過了…… 

趁著往後空出來的日子好好減個肥,保養一下自己,寵一寵自己。漂亮的女人有自信;我沒希望變成什麼大美女,但既然要找回自信,倒不如順便變美一下。說不定能夠遇見我真正的Mr.Right 呢?

也知好這樣安慰自己,逞一逞強。

曾經以為我們會一起白頭偕老,一起五十歲退休環遊世界,一起牽著手走遍世界各地。或許以後會有下一個,但現在我知道了,這個人不會是他。

是啊。這麼多天了。說了這麼多,吵了這麼多,彼此也都已經知道再也回不去,可是不知為什麼我就是那麼的固執,放不下。

男人最自由就是在單身的時候,而女人往往都因為放不下,忘不了而被捆綁著。
以後他就好了。再也沒人在他身邊嘮叨他的去處,也沒人管著他要做什麼。
我呢?嘮叨了六年,管了六年,突然沒人讓我嘮叨讓我管,會習慣嗎?會比較快樂嗎?

還是那麼在乎他是否會想念我。希望他會後悔,會知道原來不能沒有我,但我想那應該都是我單方面的胡思亂想吧。 

愛情這東西……得到後知道什麼叫做甜蜜,習慣後知道什麼叫做無法自拔,失去後才知道原來一切都是兩個人在一起做的一場很美很美的夢。當夢醒了,一切就不存在了。不管是哪一方先醒來,只要兩人不再做同樣的夢,一切就是不一樣了。

曾經多麼想要份轟轟烈烈的愛情,現在才知道原來平平凡凡就足夠了。但卻已經太遲了。

真的很羨慕那些可以一路走過好幾十年的夫妻。希望我還能有下一段真愛。希望我也能我有一個能夠和我一起走過天長地久的伴侶。

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC