<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d3480123040565238489', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Friday, April 05, 2013 ' 12:54 AM Y
第十天:

這是我們在台北的第二天。 很普通的一天,就好像一般情侶一樣,可是心中那股悲傷的感覺越來越強。

一早去看了哆啦A夢展覽和袖珍博物館,然後到了西門町。

真的非常珍惜剩下的時間,因為很快的,這個男人就不再屬於我了。 

第十一天: 

早上在美麗華看了《咕嚕家族》,之後又回到了西門町看《僵屍哪有這麼帥》。

看完了電影,吃完了晚餐,我們到了前一天去的那一間按摩院做了90分鐘的按摩。

不知為什麼我特別的感傷,可能因為是最後一晚了吧?在搭計程車到士林夜市的那段時間,我緊緊的抱住了他,很懦弱的哀求他不要丟下我。那一刻我感覺他有點心軟了。可是到了最後他還是堅持分手了。

第十二天:

吃了早飯就差不多該坐車到機場了。這十二天怎麼會過得如此的快呢?真的沒有挽回的餘地了嗎?

從台北飛回新加坡的那四個多小時了,我們沒有多說什麼,只是很多次緊緊的握住了彼此的手,默默的看著對方。下了飛機他給了我兩個很緊的擁抱。

這一刻我已經開始想念他了。 

2013年3月31日。愛情長跑了6年6個月又26天,我們再次分手了。我不敢奢望他會像上一次那樣再回到我的身邊,但我真的不敢相信這就是結局。短短的兩個月,我們的關係從恩愛的變成了什麼都不存在了。

分手後的第一天是愚人節。多麼渴望這一切都是一場噩夢。多麼希望他能說聲 “愚人節快樂!”,然後緊緊抱著我再也不放開。

可是現實真的很殘忍。

一切真的煙消雲散了。 

要勇敢的面對往後的人生真的很痛苦。每天晚上都會不由自主的痛哭一番。我已經很久沒有真心的開懷大笑了。從來也不知道原來我是這麼愛哭的。度日如年,我已經熬過了四天。雖然昨天還是控制不了找他吵架了。 

不過,相信我。我已經決定向前看了。少了一個人愛我,我必須更愛自己。不能在懶散,不能再為自己找藉口了。也不想讓朋友姐妹們擔心我了。我會儘量把悲傷和痛苦埋藏起來,希望時間能夠好好讓傷口癒合。 

晚安了,殘酷的世界。我不放棄相信這世界還是有真愛的。希望這生中能讓我遇到。下一次我不會再這麼任性,這麼不懂珍惜了。

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC