<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19121411\x26blogName\x3dSweet+Sweet+Love\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rain-of-rubies.blogspot.com/\x26vt\x3d4039630886989369132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.Wednesday, April 10, 2013 ' 2:02 PM Y
小女何德何能可以擁有一群這麼好的姐妹朋友和同事。真的很感謝這一路陪著我熬,陪著我哭,不斷鼓勵和安慰我的人。為了你們,我決定更加努力地振作起來,因為我不想辜負你們的好。花了一個多星期在傷心,分心,痛苦,痛哭。不想再這樣了。這麼多人陪著我,我要更堅強! 

終於清醒了。雖然一步步地走過每一天還是很痛苦的,但我真的不想再流淚了。這些日子忽略了自己,忽略了家人朋友,忽略了工作,我真的很愧疚。一向負責帶給大家歡笑,負責做那個可以讓人家依靠的我,迷路了。

昨天是很糟糕的一天;一直不停地流下眼淚。但這一次,眼淚不僅僅是因為思念過去的我們,也是因為覺得好對不起身邊的人。為了我,他們那麼耐心的體諒與容忍我的嘮叨,我的喜怒無常。這份感激,這份愧疚。我真的不知道要怎樣去報答。就連什麼都不懂的同事也這麼義不容辭的幫著我,包容我。所以我決定,真的不可以再繼續這樣下去了!就算全世界不懂我,就算其他人取笑著我的失敗,我還是有身邊的這群天使陪著我走出這場噩夢。 

女生真的不好當。

為了他,我付出了一切,把他當成了我的所有。曾經我把他看得比自己還重要,可是在他決定不再要我的那一刻,我感覺他從來也沒有真正的體會或感覺到我為他的付出。沒錯,或許我不是世界上最完美的女朋友,但對於他,我是盡心盡力了。

在分手後的日子以來,我是多麼的痛,多麼的沮喪。好幾次我覺得自己真的快要瘋了。我自卑地哀求他回來過,也生氣地又對他發脾氣過,可是我想,沒感覺了真是沒感覺了。以前會安慰我的他,沒有了。以前那個會想著我,睡前醒後會發個簡訊給我的他,不存在了。當我在這裡為他痛的死去活來的時候,他應該非常逍遙快活把?那憑什麼我要去忍受這樣的痛呢?

要割捨一份這麼長久的感情真的不容易。要放下和忘掉一個愛了這麼多年的人真的好痛苦。差一步,我們就步入了禮堂。差一點,我們就可以像好多幸福的夫妻一樣,擁有自己舒適的窩。可是命運弄人,我們就是差了這一步,這一點。我不敢保證自己可以用多長的時間來走出這一次的傷害。憑良心,直到現在我還是會感覺這一切都很不真實。可是我在學者接受,學者從新振作,學者一步一步地從這谷底爬起來。

思緒還是混亂的,情緒還是悲傷的,可是那一股力量漸漸回來了。我要重新找回我的快樂笑容,重新回到那個開心的我。當初拿起了,現在學著放下。希望陽光燦爛的一天很快會再降臨,雨中璇轉一定要跳出最美麗的舞姿。加油!!

loved


THE LOVED ONE;

*MaKiNo AyAnO TsUkUsHi -
*born 10th November -
*PrOud LittLe ScOrpioN -
*StuBBorN & quIcK-teMpeRed -
*FoRgivEs bUt NeVeR foRgEts -
*cOntAct hEr at tough_jennifer@hotmail.com -


SHE WANTS

*a New laPpY
*tRaveLs aRouNd tHe wOrLd
*vOcaL lEssOnS
*a KeYbOarD
*to LivE in RiChmOnd,B.C

HauNts

-=*HeR*=-

-=*SiS*=-
-=*KaThLeEn*=-
-=*SiMiN*=-
-=*JiNwEn*=-
-=*JaNe*=-
-=*ReLz*=-
-=*QiU rUi*=-
-=*BeNjAmIn*=-
-=*ShAo QiU*=-
-=*LaY fEnG*=-
-=*JeSsIe*=-

> -=*Gabrylo*=-

-=*ShAhRuL*=-
-=*StIcKgIrL*=-

CeLebS

-=*AlEc Su*=-
-=*JiMMy LiN*=-
-=*LeO kU*=-
-=*ShOw LuO*=-
-=*KiNgOnE wAnG*=-
-=*KeLlY pOoN*=-
-=*RaInIe YaNg*=-
-=*RuBy LiN*=-

-=*JaCk NeO*=-
-=*LaO zHa BoR*=-
-=*Mc KiNg*=-
-=*XiaXue*=-
-=*KeNnY sIa*=-

Past AcQuainTanCes

Past Acquaintances

-=*ShYaNg LoNg*=-
-=*JaSmInE tAn*=-
-=*AmY*=-
-=*MeLvIn*=-
-=*RuI cHeNg*=-
-=*JeReMy*=-
-=*SaMuEl*=-
-=*JeNnIfEr*=-
-=*JiAn WeI*=-
-=*JuN mInG*=-
-=*LiAnG hAo*=-
-=*JiAn XiOnG*=-
-=*XuE yInG*=-
-=*RaChEl*=-
-=*MaIsIe*=-

MeMoRiEs

November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
November 2010
December 2010
March 2011
May 2011
June 2012
August 2012
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
July 2013

CrEdiTs

designer & editer of codes; x
base codes; x
image hosting; x
fonts; x
images; x
edited with photoshop CS2


MuSiC